Album - Thi-cuối-năm

Thi cuối năm lớp đàn Tranh tại nhạc viện Antony ngày 13/6/2007.
Sau khi thi, Nguyệt Ánh, Hồng, Tyly, Hạnh đã làm một tí thức ăn để mọi người ăn chung trước khi từ giả nhau đi hè.
Thi cuối năm lớp đàn Tranh tại nhạc viện Antony ngày 13/6/2007.
Sau khi thi, Nguyệt Ánh, Hồng, Tyly, Hạnh đã làm một tí thức ăn để mọi người ăn chung trước khi từ giả nhau đi hè.
Thi cuối năm lớp đàn Tranh tại nhạc viện Antony ngày 13/6/2007.
Sau khi thi, Nguyệt Ánh, Hồng, Tyly, Hạnh đã làm một tí thức ăn để mọi người ăn chung trước khi từ giả nhau đi hè.
Thi cuối năm lớp đàn Tranh tại nhạc viện Antony ngày 13/6/2007.
Sau khi thi, Nguyệt Ánh, Hồng, Tyly, Hạnh đã làm một tí thức ăn để mọi người ăn chung trước khi từ giả nhau đi hè.
Thi cuối năm lớp đàn Tranh tại nhạc viện Antony ngày 13/6/2007.
Sau khi thi, Nguyệt Ánh, Hồng, Tyly, Hạnh đã làm một tí thức ăn để mọi người ăn chung trước khi từ giả nhau đi hè.
Thi cuối năm lớp đàn Tranh tại nhạc viện Antony ngày 13/6/2007.
Sau khi thi, Nguyệt Ánh, Hồng, Tyly, Hạnh đã làm một tí thức ăn để mọi người ăn chung trước khi từ giả nhau đi hè.
Thi cuối năm lớp đàn Tranh tại nhạc viện Antony ngày 13/6/2007.
Sau khi thi, Nguyệt Ánh, Hồng, Tyly, Hạnh đã làm một tí thức ăn để mọi người ăn chung trước khi từ giả nhau đi hè.
Thi cuối năm lớp đàn Tranh tại nhạc viện Antony ngày 13/6/2007.
Sau khi thi, Nguyệt Ánh, Hồng, Tyly, Hạnh đã làm một tí thức ăn để mọi người ăn chung trước khi từ giả nhau đi hè.
Thi cuối năm lớp đàn Tranh tại nhạc viện Antony ngày 13/6/2007.
Sau khi thi, Nguyệt Ánh, Hồng, Tyly, Hạnh đã làm một tí thức ăn để mọi người ăn chung trước khi từ giả nhau đi hè.

Thi cuối năm lớp đàn Tranh tại nhạc viện Antony ngày 13/6/2007. Sau khi thi, Nguyệt Ánh, Hồng, Tyly, Hạnh đã làm một tí thức ăn để mọi người ăn chung trước khi từ giả nhau đi hè.

Publié dans album

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :