Album - Thư viện-thành-phố Creteil

Thứ hai 25/6/2007
Đức Trang, Ngọc Dung, Elise, Hiếu và ...tui đi đàn cho một buổi hội thảo của hai thư viện Việt Pháp (Yên Bái - Créteil) được tổ chức tại préfécture  tỉnh Créteil.
Tiếc rằng trong l
Thứ hai 25/6/2007
Đức Trang, Ngọc Dung, Elise, Hiếu và ...tui đi đàn cho một buổi hội thảo của hai thư viện Việt Pháp (Yên Bái - Créteil) được tổ chức tại préfécture  tỉnh Créteil.
Tiếc rằng trong l
Thứ hai 25/6/2007
Đức Trang, Ngọc Dung, Elise, Hiếu và ...tui đi đàn cho một buổi hội thảo của hai thư viện Việt Pháp (Yên Bái - Créteil) được tổ chức tại préfécture  tỉnh Créteil.
Tiếc rằng trong l
Thứ hai 25/6/2007
Đức Trang, Ngọc Dung, Elise, Hiếu và ...tui đi đàn cho một buổi hội thảo của hai thư viện Việt Pháp (Yên Bái - Créteil) được tổ chức tại préfécture  tỉnh Créteil.
Tiếc rằng trong l
Thứ hai 25/6/2007
Đức Trang, Ngọc Dung, Elise, Hiếu và ...tui đi đàn cho một buổi hội thảo của hai thư viện Việt Pháp (Yên Bái - Créteil) được tổ chức tại préfécture  tỉnh Créteil.
Tiếc rằng trong l
Thứ hai 25/6/2007
Đức Trang, Ngọc Dung, Elise, Hiếu và ...tui đi đàn cho một buổi hội thảo của hai thư viện Việt Pháp (Yên Bái - Créteil) được tổ chức tại préfécture  tỉnh Créteil.
Tiếc rằng trong l
Thứ hai 25/6/2007
Đức Trang, Ngọc Dung, Elise, Hiếu và ...tui đi đàn cho một buổi hội thảo của hai thư viện Việt Pháp (Yên Bái - Créteil) được tổ chức tại préfécture  tỉnh Créteil.
Tiếc rằng trong l
Thứ hai 25/6/2007
Đức Trang, Ngọc Dung, Elise, Hiếu và ...tui đi đàn cho một buổi hội thảo của hai thư viện Việt Pháp (Yên Bái - Créteil) được tổ chức tại préfécture  tỉnh Créteil.
Tiếc rằng trong l
Thứ hai 25/6/2007
Đức Trang, Ngọc Dung, Elise, Hiếu và ...tui đi đàn cho một buổi hội thảo của hai thư viện Việt Pháp (Yên Bái - Créteil) được tổ chức tại préfécture  tỉnh Créteil.
Tiếc rằng trong l
Thứ hai 25/6/2007
Đức Trang, Ngọc Dung, Elise, Hiếu và ...tui đi đàn cho một buổi hội thảo của hai thư viện Việt Pháp (Yên Bái - Créteil) được tổ chức tại préfécture  tỉnh Créteil.
Tiếc rằng trong l

Thứ hai 25/6/2007 Đức Trang, Ngọc Dung, Elise, Hiếu và ...tui đi đàn cho một buổi hội thảo của hai thư viện Việt Pháp (Yên Bái - Créteil) được tổ chức tại préfécture tỉnh Créteil. Tiếc rằng trong l

Publié dans album

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :