Album - Đi-rừng

Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny.
Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ
Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny.
Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ
Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny.
Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ
Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny.
Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ
Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny.
Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ
Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny.
Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ
Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny.
Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ
Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny.
Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ
Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny.
Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ
Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny.
Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ
Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny.
Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ
Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny.
Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ
Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny.
Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ

Hôm nay, có gia đình một người bạn mới đến thăm, chúng tôi đi rừng gần nhà trên đồi cao, bên cạnh nhà thờ Notre Dame de Taverny. Nghĩa đến từ Huế, trước đây, Nghĩa dạy ở nhạc viện Huế về đ

Publié dans album

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :