Album - Đêm nhạc cao nguyên tại Pháp

Tôi vào trường nhạc ở Sevran, thấy có một phong bì ghi tên mình, mở ra, một xấp giấy quảng cáo cho đêm ca nhạc của người vùng núi Việt Nam tổ chức tại Aubervillier.
Vì nhận được quá chậm, tôi
Tôi vào trường nhạc ở Sevran, thấy có một phong bì ghi tên mình, mở ra, một xấp giấy quảng cáo cho đêm ca nhạc của người vùng núi Việt Nam tổ chức tại Aubervillier.
Vì nhận được quá chậm, tôi
Tôi vào trường nhạc ở Sevran, thấy có một phong bì ghi tên mình, mở ra, một xấp giấy quảng cáo cho đêm ca nhạc của người vùng núi Việt Nam tổ chức tại Aubervillier.
Vì nhận được quá chậm, tôi
Tôi vào trường nhạc ở Sevran, thấy có một phong bì ghi tên mình, mở ra, một xấp giấy quảng cáo cho đêm ca nhạc của người vùng núi Việt Nam tổ chức tại Aubervillier.
Vì nhận được quá chậm, tôi
Tôi vào trường nhạc ở Sevran, thấy có một phong bì ghi tên mình, mở ra, một xấp giấy quảng cáo cho đêm ca nhạc của người vùng núi Việt Nam tổ chức tại Aubervillier.
Vì nhận được quá chậm, tôi
Tôi vào trường nhạc ở Sevran, thấy có một phong bì ghi tên mình, mở ra, một xấp giấy quảng cáo cho đêm ca nhạc của người vùng núi Việt Nam tổ chức tại Aubervillier.
Vì nhận được quá chậm, tôi
Tôi vào trường nhạc ở Sevran, thấy có một phong bì ghi tên mình, mở ra, một xấp giấy quảng cáo cho đêm ca nhạc của người vùng núi Việt Nam tổ chức tại Aubervillier.
Vì nhận được quá chậm, tôi

Tôi vào trường nhạc ở Sevran, thấy có một phong bì ghi tên mình, mở ra, một xấp giấy quảng cáo cho đêm ca nhạc của người vùng núi Việt Nam tổ chức tại Aubervillier. Vì nhận được quá chậm, tôi

Publié dans album

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :